Понеделник, 18 Март 2019 14:33

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „МОРСКИ СПОРТЕН КЛУБ СЕРЕКО – ЦАРЕВО”

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Управителният съвет на “МОРСКИ СПОРТЕН КЛУБ СЕРЕКО-ЦАРЕВО” („МСК Сереко”), на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21.1. от Устава на „МСК Сереко” свиква редовно годишно общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 27.04.2019 г. /събота/ от 16:00 ч. в гр. Царево на адрес: Пристанище Царево, в залата на МСК Сереко-Царево при следния ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет и доклад за дейността на Управителния съвет за 2018 г.
 2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2018 г.
 3. Доклад на Контролния съвет за дейността на Управителния съвет през 2018 г. и за контролната дейност, осъществена от Контролния съвет.
 4. Приемане на Доклада по чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ.
 5.  Приемане на решение за пререгистриране на „МСК Сереко” по реда на ЗТРРЮЛНЦ и вписване на сдружението в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.
 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет за дейността им през 2018 г.
 7. Освобождаване от длъжност на членове на Управителния съвет и на Контролния съвет на „МСК Сереко”.
 8. Избор на нов Управителен съвет на „МСК Сереко”.
 9. Избор на Председател на Управителния съвет на „МСК Сереко”.
 10. Избор на Контролен съвет на „МСК Сереко”.
 11. Избор на Председател на Контролния съвет на „МСК Сереко”.
 12. Приемане на Проекто-бюджет на „МСК Сереко” за 2019 г.
 13. Разни.

           На основание чл. 22 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, при липса на кворум събранието да се проведе на същия ден от 17.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове на сдружението да се явят.

 Иван Костадинов - председател на УС на „МСК Сереко – Царево”

 

 

Прочетена 196 пъти Последно променена в Понеделник, 18 Март 2019 14:36